Algemene voorwaarden WITH BABIES

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.       

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. WITH BABIES: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

  2. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een WITH BABIES workout;

  3. workout: de workout, dansles of enige andere activiteit die door WITH BABIES wordt verzorgd;

  4. trainer: de natuurlijke persoon die namens WITH BABIES de workout geeft;

  5. website: de website www.withbabies.nl waarop de deelnemer zich kan inschrijven bij WITH BABIES;

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1.       

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder afgesloten abonnement en op iedere deelname aan een workout.

2.2.       

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.       

Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het abonnement van kracht.

2.4.       

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door WITH BABIES vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.       

Indien WITH BABIES niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WITH BABIES in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.       

WITH BABIES heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De deelnemer wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor de deelnemer, dan heeft de deelnemer het recht het abonnement op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1.       

Het aanbod van WITH BABIES is vrijblijvend.

3.2.       

Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige lessen.

3.3.       

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden WITH BABIES niet.

3.4.

De deelnemer heeft kennis genomen van het feit dat de workouts geen alternatief zijn voor gerichte postnatale oefeningen zoals geadviseerd door een ervaren gezondheidsprofessional. De medewerkers van WITH BABIES zijn geen medisch professionals en alle gedane uitspraken gelden niet als medische adviezen.

 

ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1.     

De betaling geschiedt via een online betaalverzoek (tikkie) of contante betaling. 

4.2.     

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, ontvangt de deelnemer een herinnering waarbij de deelnemer zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken.

 

ARTIKEL 5. WORKOUTS

5.1.     

WITH BABIES behoudt zich het recht voor om workouttijden, -plaats en -programma’s te wijzigen.

5.2.     

Bij uitzonderlijke omstandigheden (situaties van overmacht) of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per e-mail en sms doorgegeven.

5.3.

Als de deelnemer niet kan deelnemen aan een workout, dan dient de deelnemer zich af te melden via een e-mail of een telefonisch bericht. Dit kan tot twee uur voor aanvang van de workout. 

 

ARTIKEL 6. TARIEFWIJZIGING

6.1.     

WITH BABIES behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gebracht.

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

7.1.     

De gegevens en informatie die de deelnemer aan WITH BABIES verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

7.2.     

De deelnemer dient geschikte kleding te dragen. Het kind van de deelnemer dient ook geschikte kleding te dragen, in het bijzonder niet te warm.

7.3.     

De deelnemer dient gezondheidsklachten voor aanvang van de workout te melden aan de trainer.

7.4.     

De deelnemer verklaart dat zij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de workout. Indien de deelnemer hieraan twijfelt, dan dient hij of zij eerst een arts te raadplegen alvorens hij of zij deelneemt aan de workout.

7.5.     

De deelnemer dient de workout te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de workout schadelijk voor zijn of haar gezondheid kan zijn.

7.6.     

Tijdens de workout luistert de deelnemer goed naar zijn of haar lichaam en volgt hij of zij de instructies op van de trainer.

7.7.     

De deelnemer is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de workout blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WITH BABIES.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1.     

WITH BABIES kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven

  2. Enige daad of nalatigheid van de deelnemer, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

8.2.     

WITH BABIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

8.2.a.

Deelnemer aan een WITH BABIES workout is zelf verantwoordelijk voor het gebruikte draagsysteem, het vermijden van schade bij incorrect gebruik, en dient ten alle tijden zelf de veiligheid in de gaten te houden.

8.2.b.

De workouts zijn gericht op de deelnemer, waarbij de deelnemer een kind bij zich heeft in een draagsysteem. De deelnemer behoudt ten alle tijden de verantwoordelijkheid voor de eigen kind(eren) en WITH BABIES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan objecten of personen die ontstaat in de voorbereiding, de uitvoering of de afwikkeling van de workout.

8.3.     

Deelname aan de workout geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de workout. WITH BABIES kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de workout aan de deelnemer of derden zoals zijn of haar kinderen. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de workout komen geheel voor rekening van de deelnemer, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WITH BABIES.

8.4.     

WITH BABIES kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op het terrein waar de workout plaatsvindt.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1.     

WITH BABIES is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien er sprake is van overmacht.

9.2.     

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop WITH BABIES geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

ARTIKEL 10. PERSOONSGEGEVENS

10.1.     

WITH BABIES verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, zie link.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1.     

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en abonnementen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

I wanna dance with somebody!